Tot schooljaar 2022-2023 werd elk jaar in april de CITO eindtoets gehouden als onderdeel van het schoolverlatersproces naar het voortgezet onderwijs. Deze komt in 2023-2024 te vervallen en wordt vervangen door de CITO doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen. De hele procedure van Basis Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs (BOVO) wordt herzien. Hoe ziet deze eruit?

De BOVO procedure wordt in groep 7 al voorbereid. Ouders krijgen al de kans om zich te oriënteren op het VO via open dagen.

Het pré-schooladvies

Op basisschool Kronenburgh krijgen de leerlingen eind groep 7 een pré-advies mee. In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. Wij kennen uw kind goed en wij hebben al vaker met u gesproken over hoe het zich ontwikkelt. Ons (pré)schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Dit houdt in dat we kijken naar de cognitieve capaciteiten, resultaten van de toetsen, maar we kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, concentratie, oftewel de executieve vaardigheden. Na de uitkomst van de Entree toets gaan de leerkrachten en intern begeleider in overleg. Het advies wat hieruit komt staat voor uw zoon/dochter op het pré-advies formulier. Ook formuleert de leerkracht daar een toelichting bij, eventueel aangevuld met aandachtsgebieden.

Vervolgens gaat de leerling over naar groep 8. Daar kan hij/ zij aan de slag met haar aandachtsgebieden naast de leerstof die aanboden wordt. In de 2e helft van november zullen we de “Cito Leerling In Beeld- toetsen” afnemen. Leerlingen ontvangen voor 31 januari nogmaals hun préschooladvies. In veel gevallen zal dit hetzelfde zijn als het advies wat in groep 7 gegeven is. Soms wordt dit op basis van de actuele ontwikkelingen aangepast.

Het definitieve schooladvies

De Wet doorstroomtoetsen PO is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Deze doorstroomtoets wordt begin februari gemaakt. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Van hieruit wordt het definitieve schooladvies geformuleerd. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het pré-schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies.

Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school zal dit dan moeten motiveren.

Aanmelden in het VO

Er komt één week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Tussen 25 maart en 28 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kunnen zich al eerder met een pré- school-advies aanmelden bij het VSO.Tijdpad schooladvies schooljaar 2023-2024
* november 2023: Afname groep 8 toetsen van het Cito (Leerling in Beeld)

* december 2023: Vlak voor de kerstvakantie krijgen leerlingen hun voorlopige schooladvies met het oriëntatie formulier waarop scholen staan die passen bij het advies

* november 2023 -maart 2024: Ouders oriënteren zich op meerdere vo scholen met hun zoon/dochter https://scholenwijzer.denhaag.nl/vo/open-dagen

* januari: U wordt uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunt u uw kind digitaal aanmelden en ontvangt u berichten over de aanmelding en toelating van uw kind

* 17 januari 2024: School neemt een besluit over het voorlopige advies. De leerkracht voert adviesgesprekken met ouders

* 31 januari 2024: School neemt een besluit over het definitieve advies

* 5 en 6 februari 2024: Afname CITO doorstroomtoets

* 15 maart 2024: Uitslag doorstroomtoets

*22 maart 2024: Eventuele bijstelling schooladvies

*  25 t/m 28 maart 2024 : Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden

* 15 mei 2024: Bericht aan ouders over plaatsing. Indien niet geplaatst, dan komt een nieuwe voorkeurslijst en aanmelding

* 21 mei 2024: 2e ronde aanmelding en plaatsing

* 31 mei 2024: bericht aan ouders over plaatsing 2e ronde

* 3 juni 2024: aanmelding restperiode, uiterlijk 5 juni 2024 uitkomst van deze loting

* begin juli: leerling maakt kennis met zijn nieuwe klas op het vo


Meer informatie:

https://www.bovohaaglanden.nl/belangrijke-informatie-voor-ouders/
https://devogids.us2.list-manage.com/track/click?u=9198dc51d3a90ad5b62084762&id=789495fa4a&e=3f7c0e29f7