Overstap basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 2020-2021

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de middelbare school. Dit is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind.

Wat zijn de regels voor het schooladvies?

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 1 maart te worden vastgesteld.

Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies.

Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken.

Alle leerlingen maken in groep 8 de Cito Eindtoets. De uitslag hiervan geldt als tweede gegeven.

Eindtoets en schooladvies

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op! Dit hoeft niet. We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij de heroverweging.

Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten.

Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind worden geweigerd en zal u op zoek moeten naar een nieuwe school. Indien de eindtoets minder goed wordt gemaakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is niet aan de orde.

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al enige tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben we al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt.

Op onze school werken wij met het CITO-LVS ( leerlingvolgsysteem ). Behalve deze toetsen nemen wij ook methode gebonden toetsen af.

Deze gegevens bespreken wij met u op de rapportenavonden.

In groep 7 nemen wij de Entreetoets af. Dit jaar nemen wij in september de Entreetoets ook af in groep 8, dit omdat de leerlingen vorig schooljaar door de schoolsluiting en thuisonderwijs de Entreetoets niet hebben kunnen maken.

Wellicht is het goed om u te realiseren dat we niet alleen kijken naar toetsen. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind.

Wij kijken ook naar motivatie, werkhouding, concentratie, planning en organisatie en andere executieve vaardigheden.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het VO

U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunt orienteren op een passende VO-school.

Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst, met alle VO-scholen van deze regio. ( Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg ).

De scholenlijst bevat scholen die passen bij het niveau van het schooladvies.

Tijdens de adviesgesprekken zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind.

Hierna maken ouders met hun kind een voorkeurslijst. Deze lijst wordt bij de eerste school van uw aanmelding ingeleverd.

Onderwijskundig rapport

Het basisschooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport ( OKR ). In dit rapport onderbouwen wij  het schooladvies naar het VO. Dit rapport leggen wij voor aan de school voor voortgezet onderwijs. De scholen voor voortgezet onderwijs besluiten op basis van het OKR of zij een leerling aannemen. Om deze reden kunnen ouders het OKR inzien voor wij dit naar het VO sturen. Als ouders en school het niet eens zijn over de inhoud van het OKR, dan kunt u altijd uw eigen visie aan het OKR toevoegen.

Tijdpad schooladvies

Groep 1 t/m 8:

 • De ontwikkeling van uw kind wordt besproken tijdens ouderavonden en rapportavonden.

Groep 8:

 • Eind vorig schooljaar : Afname Entreetoets in groep 7 + bespreken pré-advies
 • November-December : Bezoeken scholen voor voortgezet onderwijs met de klas. We volgen een aantal lessen op de VO scholen. Indien mogelijk i.v.m. de Corona maatregelen.
 • 10 januari t/m 11 februari. Open dagen VO scholen, ouders en kinderen bezoeken open dagen van het VO op basis van het voorlopig advies.
 • 12 t/m 25 februari: Aanmelding bij VO. Het is toegestaan uw kind bij meerder scholen aan te melden. Bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen die bij uitloting een volgende keuze worden.
 • 7 april: Bericht aan ouders over plaatsing.
 • Indien niet geplaatst? Er komt een nieuwe voorkeurslijst en aanmelding.
 • 11 t/m 14 april: Tweede aanmeldingsperiode.
 • 21 april: Bericht van plaatsing
 • Medio april: Eindtoets
 • Medio mei: Uitslag Cito eindtoets.
 • Vanaf medio mei: Indien nodig bijstelling van het schooladvies.
 • Begin juli: Leerling maakt kennis met zijn nieuwe klas op het VO.
 • Voor meer informatie: https://www.bovohaaglanden.nl/voor-scholen/informeren-van-ouders/

Download hier de presentatie van BOVO schooljaar 2021-2022

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail info@bs-kronenburgh.nl