Organisatie overstap po-vo
In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Sinds vorig schooljaar gelden er nieuwe regels voor het schooladvies en de toelating tot het voortgezet onderwijs. Scholen gaan soms verschillend met deze regels om. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

Wat zijn de regels voor het schooladvies?
Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk 10 februari bekend te zijn. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken.
Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de Cito eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

Eindtoets en schooladvies
Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde.

Totstandkoming schooladvies
In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school nemen we Cito toetsen af. Behalve de toetsen van het Cito nemen wij ook andere (methodegebonden) toetsen af. De uitslagen van deze toetsen worden met u besproken. Hierdoor heeft u goed zicht op het niveau van uw kind. Eind groep 7 nemen we de Entree toets af. Deze toets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. De leerkrachten van groep 8 en IB’er bespreken alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie, concentratie, planning, organisatie en andere executieve vaardigheden.

Ondersteuning bij de oriëntatie op het vo
U ontvangt in december een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kunt oriënteren op een passende vo-school. Bij dit voorlopige schooladvies zit een scholenlijst met alle vo-scholen. De scholenlijst bevat vo-scholen die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo- scholen in de BOVO regio Haaglanden*: Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Tijdens de adviesgesprekken in februari zullen we met u spreken over deze lijst en bekijken welke scholen passen bij uw kind en het niveau van uw kind. Hierna maken de ouders met hun een kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. Deze lijst wordt bij de eerste school van aanmelding ingeleverd.

* Wanneer u buiten deze genoemde regio woont, kunt u zich oriënteren  op scholen in gewenste eigen regio. Verdiep u dan zelf goed hoe het tijdspad tot aanmelding en plaatsing verloopt, dit kan verschillen!
www.devogids.nl 

Onderwijskundig rapport OKR
Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

Tijdpad schooladvies schooljaar 2022-2023
* oktober t/m november: Afname groep 8 toetsen van het Cito voor LWOO leerlingen

* oktober 2022 t/m januari: Ouders oriënteren zich op meerdere vo scholen met hun zoon/dochter https://scholenwijzer.denhaag.nl/vo/open-dagen
 (Deze oriëntatie begint al in oktober i.v.m. een mogelijke corona uitbraak)

* december: Vlak voor de kerstvakantie krijgen leerlingen hun voorlopige schooladvies met het oriëntatie formulier waarop scholen staan die passen bij het advies

* januari: U wordt uitgenodigd om een account aan te maken in het aanmeldsysteem Onderwijs Transparant. Hiermee kunt u uw kind digitaal aanmelden en ontvangt u berichten over de aanmelding en toelating van uw kind

* 30 januari: School neemt een besluit over het definitieve advies. Vanaf 31 januari plant de leerkracht adviesgesprekken met ouders

* 10 februari: Als u uw kind met een papieren formulier wilt aanmelden (en niet digitaal) dan ontvangt u op vrijdag 10 februari het aanmeldformulier met voorkeurslijst

*  11 t/m 24 februari: Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden

* 5 april: Bericht aan ouders over plaatsing. Indien niet geplaatst, dan komt een nieuwe voorkeurslijst en aanmelding

* 11/ 14  april: 2e ronde aanmelding en plaatsing

* 18 t/m 20 april: afname eindtoets

* 20 of 21 april: bericht aan ouders over plaatsing 2e ronde

* 8 mei aanmelding restperiode, uiterlijk 10 mei uitkomst van deze loting

* medio mei uitslag Cito eindtoets; indien nodig bijstellen van schooladvies

* begin juli: leerling maakt kennis met zijn nieuwe klas op het vo


Meer informatie:

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schooljaar-2022-2023
https://devogids.us2.list-manage.com/track/click?u=9198dc51d3a90ad5b62084762&id=789495fa4a&e=3f7c0e29f7

Contact


Basisschool Kronenburgh

adres Broekslootkade 95-97, 2281 TC Rijswijk

telefoonnummer 070-2210382

e-mail kees.vanheesbeen@basisschoolkronenburgh.nl