Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit 3 docenten en 3 ouders. We geven het bestuur namens de ouders en docenten advies en instemming op onderwerpen aangaande financieel, organisatorisch en onderwijskundig beleid. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Kronenburgh kenmerkt zich door grote betrokkenheid van ouders en docenten. Dat zien we in constructieve samenwerking en inhoudelijke discussies in de MR terug.

We vergaderen gemiddeld 6 keer per jaar een avond met de hele MR en afvaardiging van het bestuur, daarnaast komt de oudergeleding vóór iedere vergadering bij elkaar om de vergadering voor te bereiden.  De leden worden verkozen voor een periode van drie jaar.

Notulen:
Notulen 4 april 2023

Jaarverslag:
Jaarverslag 2021

Heb je vragen of suggesties? We horen ze graag.

De medezeggenschapsraad is bereikbaar op mr@basisschoolkronenburgh.nl

Huishoudelijk reglement MR 2023

Reglement MR