Bestuur

Basisschool Kronenburgh wordt bestuurd vanuit Stichting Kronenburgh.

Bestuursnummer St. Kronenburgh:             42679
Brin Basisschool Kronenburgh:                    30XM
Postadres bestuur St. Kronenburgh:           Broekslootkade 295-297, 2281 TC Rijswijk

Het bestuur van Stichting Kronenburgh is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mevr. drs. M. Borsboom-Turabaz

Mevrouw Borsboom-Turabaz is kwartiermaker en initiator. Resultaatgericht, want zij maakt graag af waar ze aan begonnen is. Verbindend, tussen de mensen in. Met drive voor maatschappelijke impact, duurzaamheid en internationale vraagstukken. Ethiek is uitgangspunt van haar inhoudelijke drive om bij te dragen aan een mooiere wereld. Bij het opstellen van een visie, maakt ze altijd een vertaalslag naar de praktijk, staat ze tussen de mensen. Blijvende, toekomstige betrokkenheid spreekt vanzelf. In haar rol als bestuurder zet ze in op het ontwikkelen van een strategie, procesbegeleiding om in gezamenlijkheid, in verbinding, een eindresultaat te kunnen behalen of een beweging te kunnen

bewerkstelligen. Ze is creatief, denkt innovatief, kijkt anders naar de dingen, zoekt en vindt andere wegen. Zodat meer mogelijk wordt. Vaker begeleidde ze veranderprocessen rondom vraagstukken die spelen in maatschappij en bij de lokale overheid, op het gebied van duurzaamheid en internationale samenwerking.

 Secretaris: Mevr. mr. A. Dubois-Hin

Mevrouw mr. A. Dubois-Hin studeerde, na jaren werkzaam te zijn geweest in de gezondheidszorg, Nederlands recht met als extra aandachtsgebied Gezondheidsrecht en zij volgde de master Rechtsfilosofie. Aansluitend heeft zij zich verdiept in de Compliance in de Zorg waarin ethiek, integriteit en het toepassen van normen en waarden zijn weg vindt. Vanuit haar eigen ervaring ziet zij dat het herkennen van de talenten van kinderen en deze verder stimuleren een noodzaak is tijdens de schoolperiode. Op dit moment bemiddelt zij ook bij geschillen. Zij is gehuwd en heeft twee kinderen.

Toezichthouder: Dhr. mr R.J. Hekket, jurist

De heer R.J. Hekket studeerde na de militaire dienstplicht Privaatrecht en aanvullend postdoctoraal Bestuursrecht en is werkzaam bij het Ministerie van Financiën als coördinerend jurist bij de directie Bestuurlijke en Juridische Zaken. Verder is de heer Hekket docent bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering, vakgebieden: staatsrecht en staatsinrichting, comptabele regelgeving en aanbestedingsrecht.

Benodigde documenten: 

Beloningsbeleid: Stichting Kronenburgh werkt met een vrijwilligersbestuur, derhalve geen beloning anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten (kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling).Ook kunnen de bestuursleden vacatiegeld (een vergoeding voor de vervulling van hun functie zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen) ontvangen dat niet bovenmatig is. In de jaarlijkse financiële verantwoording wordt de beloning aan bestuurders zichtbaar gemaakt. Voor de inschaling van directie en personeel wordt gewerkt volgens de inschaling CAO PO.

Sponsoring 

Basisschool Kronenburgh werkt bij Gifted (meer- en hoogbegaafde leerlingen) met groepen van gemiddeld 18 leerlingen om zo leerlingen met specifieke leervragen optimaal te kunnen begeleiden tijdens hun ontwikkeling en leerproces.

Om de extra kosten voor personeel en klaslokalen te kunnen dekken werken wij met een ‘vrijwillige extra ouderbijdrage verkleinde groepen’ van iets meer dan drie duizend euro. Het is niet voor elke ouder mogelijk deze ouderbijdrage op te brengen. Basisschool Kronenburgh heeft een ANBI status zodat het mogelijk is individuele leerlingen fiscaal vriendelijk te ondersteunen.
Er mag geen relatie liggen tussen de sponsor en de verleende dienstverlening. Ouders kunnen dus bijvoorbeeld niet middels een schenking de ouderbijdrage bekostigen.

Natuurlijk is het ook mogelijk het onderwijs van Basisschool Kronenburgh in het algemeen te sponsoren.

Wilt u sponsor zijn van Kronenburgh? Neem dan contact op met de schooldirecteur kees.vanheesbeen@basisschoolkronenburgh.nl

Ingeval u ons wilt sponsoren kan dat via het volgende IBAN-nummer: NL19RABO0156868113 t.n.v. Stichting Kronenburgh.

Onze financiële verantwoording als ANBI-instelling vindt u hier: Jaarverslag, inclusief controleverklaring.

Naam Instelling: Stichting kronenburgh (Basisschool Kronenburgh)
RSIN / Fiscaalnummer: 852442763
Postadres: Broekslootkade 95-97 2281TC Rijswijk
Doelstelling stichting: Het vormgeven en het bevorderen van het geven van onderwijs op algemeen bijzondere grondslag dat inspeelt op de unieke behoeften op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel gebied.